ads

ตรวจหวย รางวัลที่ 1 สถิติหวย 100 งวดล่าสุด


กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวย (นับจากซ้ายมือ) รางวัลที่ 1


หวยย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 1 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
16 ครั้ง

9

13 ครั้ง

3

5

12 ครั้ง

0

10 ครั้ง

8

9 ครั้ง

1

8 ครั้ง

7

7 ครั้ง

4

6

5 ครั้ง

2

หวยย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 2 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
13 ครั้ง

1

8

12 ครั้ง

4

7

10 ครั้ง

3

9

9 ครั้ง

0

8 ครั้ง

6

7 ครั้ง

5

6 ครั้ง

2

หวยย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 3 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
14 ครั้ง

1

13 ครั้ง

9

12 ครั้ง

0

11 ครั้ง

4

6

9 ครั้ง

3

5

7

8 ครั้ง

2

4 ครั้ง

8

หวยย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 4 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
14 ครั้ง

5

11 ครั้ง

3

6

10 ครั้ง

7

9

9 ครั้ง

0

2

4

8

8 ครั้ง

1

หวยย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 5 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
16 ครั้ง

6

15 ครั้ง

0

11 ครั้ง

2

7

10 ครั้ง

9

9 ครั้ง

1

8 ครั้ง

3

7 ครั้ง

4

5

6 ครั้ง

8

หวยย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 6 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
18 ครั้ง

7

12 ครั้ง

5

11 ครั้ง

1

10 ครั้ง

3

4

8

9 ครั้ง

2

8 ครั้ง

6

7 ครั้ง

0

5 ครั้ง

9

ads

สถิติหวย ตามรูปแบบการออกเลขคู่/เลขคี่ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
5 ครั้ง

คี่-คี่-คู่-คี่-คู่-คี่

4 ครั้ง

คี่-คู่-คี่-คี่-คู่-คี่

คี่-คู่-คี่-คู่-คู่-คี่

คู่-คู่-คู่-คู่-คู่-คี่

3 ครั้ง

คี่-คี่-คี่-คี่-คี่-คี่

คี่-คี่-คู่-คู่-คู่-คี่

คี่-คู่-คี่-คู่-คี่-คู่

คี่-คู่-คี่-คู่-คู่-คู่

คี่-คู่-คู่-คี่-คู่-คู่

คี่-คู่-คู่-คู่-คู่-คู่

คู่-คี่-คี่-คี่-คี่-คู่

คู่-คี่-คี่-คู่-คี่-คี่

คู่-คี่-คู่-คู่-คู่-คู่

คู่-คู่-คู่-คี่-คี่-คี่

2 ครั้ง

คี่-คี่-คี่-คู่-คี่-คู่

คี่-คี่-คี่-คู่-คู่-คี่

คี่-คี่-คู่-คี่-คี่-คี่

คี่-คี่-คู่-คู่-คี่-คี่

คี่-คู่-คี่-คี่-คี่-คี่

คี่-คู่-คี่-คี่-คี่-คู่

คี่-คู่-คี่-คี่-คู่-คู่

คี่-คู่-คี่-คู่-คี่-คี่

คี่-คู่-คู่-คี่-คี่-คี่

คี่-คู่-คู่-คี่-คี่-คู่

คู่-คี่-คี่-คี่-คู่-คู่

คู่-คี่-คี่-คู่-คู่-คี่

คู่-คี่-คี่-คู่-คู่-คู่

คู่-คี่-คู่-คี่-คี่-คี่

คู่-คี่-คู่-คี่-คี่-คู่

คู่-คู่-คี่-คี่-คู่-คี่

คู่-คู่-คี่-คู่-คู่-คู่

หมายเหตุ "เลขคู่ คือ เลข 0,2,4,6,8" | "เลขคี่ คือ เลข 1,3,5,7,9"


หวยย้อนหลังรางวัลที่ 1 ตามรูปแบบการออกเลขสูง/เลขต่ำ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
6 ครั้ง

สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง

4 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง-สูง-ต่ำ

สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง

3 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ

ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง

ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ

ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง

สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ

สูง-ต่ำ-สูง-สูง-สูง-สูง

สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง

2 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ

ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-สูง

ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ

ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ

ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ-สูง-สูง

ต่ำ-สูง-สูง-สูง-สูง-สูง

สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ

สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

สูง-ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ

สูง-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง

สูง-สูง-ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ

สูง-สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง

สูง-สูง-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ

สูง-สูง-สูง-ต่ำ-สูง-สูง

สูง-สูง-สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ

สูง-สูง-สูง-สูง-ต่ำ-สูง

สูง-สูง-สูง-สูง-สูง-สูง

หมายเหตุ "เลขสูง คือ เลข 5,6,7,8,9" | "เลขต่ำ คือ เลข 0,1,2,3,4"


กราฟแสดงลักษณะการเรียงตัวเลขหวยของรางวัลที่ 1

หมายเหตุ "ตัวเลขเรียงสูงขึ้น เช่น 1-4" "ตัวเลขเรียงต่ำลง เช่น 7-2" "ตัวเลขเรียงไปตัวเดิม เช่น 8-8"


หวยย้อนหลังรางวัลที่ 1 ตามการเรียงเลขหวยต่อกัน ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
11 ครั้ง

0->3

6->1

10 ครั้ง

7->2

9->7

9 ครั้ง

1->0

6->7

8->6

9->1

8 ครั้ง

0->6

4->0

5->1

5->8

7 ครั้ง

0->5

0->7

1->7

1->9

3->5

3->8

4->5

5->0

5->6

6->4

7->0

9->9

6 ครั้ง

1->3

2->4

3->1

3->4

3->7

4->3

4->6

6->9

7->8

8->1

8->7

9->4

5 ครั้ง

0->1

0->4

0->9

1->4

1->5

2->2

2->5

3->6

4->7

5->9

6->5

7->3

7->5

7->6

8->3

8->4

9->2

9->3

9->6

9->8

4 ครั้ง

0->0

1->1

1->2

1->8

2->6

2->7

2->8

2->9

3->2

3->9

4->4

5->2

5->5

6->0

6->2

8->9

9->0

3 ครั้ง

0->2

2->0

2->3

3->0

3->3

4->2

4->9

5->7

6->6

7->1

7->4

7->7

7->9

8->0

9->5

2 ครั้ง

0->8

1->6

4->1

4->8

5->3

5->4

6->3

6->8

8->8


กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวยรางวัลที่ 1 (นับจากซ้ายมือ)


ads

ดูหวยย้อนหลังทั้งหมด พร้อมรางวัลวันที่หวยออกรางวัลที่ 1รางวัลเลขท้าย 2 ตัวรางวัลที่เลขท้าย 3 ตัว
ads
adsads
ads

ohuay

.com

สงวนลิขสิทธิ์ © 2565 | ohuay.com

สุ่มเลขหวย

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลทางสถิติผ่านทางผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยย้อนหลัง และไม่สามารถใช้ในการทำนายหวยในอนาคตได้