ads

ตรวจลอตเตอรี่ รางวัลใกล้เคียงรางวัลที่ 1 สถิติหวย 24 ปี


กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวย (นับจากซ้ายมือ) รางวัลใกล้เคียงรางวัลที่ 1


หวยย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 1 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
137 ครั้ง

9

133 ครั้ง

1

119 ครั้ง

5

116 ครั้ง

2

3

111 ครั้ง

0

110 ครั้ง

4

108 ครั้ง

8

100 ครั้ง

6

94 ครั้ง

7

หวยย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 2 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
147 ครั้ง

1

124 ครั้ง

8

121 ครั้ง

3

119 ครั้ง

5

115 ครั้ง

0

108 ครั้ง

7

105 ครั้ง

6

104 ครั้ง

4

103 ครั้ง

2

98 ครั้ง

9

หวยย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 3 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
129 ครั้ง

1

127 ครั้ง

5

126 ครั้ง

0

123 ครั้ง

6

113 ครั้ง

2

112 ครั้ง

3

111 ครั้ง

9

110 ครั้ง

4

99 ครั้ง

7

94 ครั้ง

8

หวยย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 4 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
140 ครั้ง

4

133 ครั้ง

3

126 ครั้ง

5

116 ครั้ง

6

115 ครั้ง

7

9

113 ครั้ง

0

105 ครั้ง

8

96 ครั้ง

1

85 ครั้ง

2

หวยย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 5 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
127 ครั้ง

6

126 ครั้ง

5

124 ครั้ง

0

123 ครั้ง

7

120 ครั้ง

1

113 ครั้ง

2

111 ครั้ง

9

103 ครั้ง

4

100 ครั้ง

8

97 ครั้ง

3

หวยย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 6 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
136 ครั้ง

6

131 ครั้ง

3

120 ครั้ง

2

118 ครั้ง

1

4

117 ครั้ง

5

115 ครั้ง

8

99 ครั้ง

7

9

91 ครั้ง

0

ads

สถิติหวย ตามรูปแบบการออกเลขคู่/เลขคี่ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
31 ครั้ง

คู่-คี่-คู่-คี่-คี่-คู่

29 ครั้ง

คี่-คู่-คี่-คี่-คี่-คู่

28 ครั้ง

คี่-คี่-คี่-คู่-คู่-คู่

คี่-คู่-คี่-คี่-คู่-คู่

คู่-คู่-คี่-คี่-คู่-คี่

27 ครั้ง

คี่-คู่-คี่-คู่-คี่-คี่

26 ครั้ง

คู่-คี่-คี่-คู่-คู่-คู่

คู่-คี่-คู่-คู่-คู่-คี่

25 ครั้ง

คี่-คี่-คู่-คี่-คู่-คู่

คี่-คู่-คู่-คี่-คี่-คู่

คี่-คู่-คู่-คู่-คู่-คี่

23 ครั้ง

คี่-คี่-คี่-คู่-คี่-คี่

คี่-คี่-คู่-คี่-คี่-คู่

คี่-คี่-คู่-คู่-คี่-คู่

22 ครั้ง

คี่-คู่-คู่-คี่-คี่-คี่

คู่-คี่-คี่-คี่-คู่-คี่

21 ครั้ง

คี่-คี่-คี่-คู่-คี่-คู่

คี่-คี่-คี่-คู่-คู่-คี่

คู่-คี่-คี่-คี่-คี่-คี่

คู่-คู่-คู่-คี่-คี่-คู่

คู่-คู่-คู่-คู่-คี่-คู่

20 ครั้ง

คู่-คี่-คู่-คี่-คี่-คี่

คู่-คู่-คี่-คี่-คู่-คู่

คู่-คู่-คู่-คี่-คี่-คี่

19 ครั้ง

คี่-คี่-คู่-คี่-คู่-คี่

คู่-คี่-คู่-คี่-คู่-คู่

18 ครั้ง

คี่-คี่-คู่-คู่-คู่-คู่

คี่-คู่-คี่-คู่-คี่-คู่

คี่-คู่-คู่-คู่-คี่-คี่

คู่-คี่-คี่-คู่-คู่-คี่

คู่-คู่-คู่-คู่-คี่-คี่

17 ครั้ง

คี่-คี่-คี่-คี่-คี่-คี่

คี่-คี่-คี่-คี่-คี่-คู่

คี่-คู่-คี่-คี่-คู่-คี่

คี่-คู่-คู่-คี่-คู่-คี่

คู่-คี่-คี่-คู่-คี่-คี่

คู่-คี่-คู่-คี่-คู่-คี่

คู่-คู่-คู่-คี่-คู่-คู่

16 ครั้ง

คี่-คี่-คี่-คี่-คู่-คู่

คู่-คี่-คี่-คู่-คี่-คู่

คู่-คี่-คู่-คู่-คี่-คู่

15 ครั้ง

คี่-คี่-คี่-คี่-คู่-คี่

คี่-คู่-คี่-คู่-คู่-คี่

คี่-คู่-คู่-คู่-คู่-คู่

คู่-คู่-คี่-คู่-คี่-คี่

คู่-คู่-คี่-คู่-คู่-คี่

คู่-คู่-คู่-คู่-คู่-คู่

14 ครั้ง

คู่-คู่-คี่-คู่-คี่-คู่

13 ครั้ง

คี่-คี่-คู่-คี่-คี่-คี่

คี่-คู่-คี่-คู่-คู่-คู่

12 ครั้ง

คี่-คี่-คู่-คู่-คี่-คี่

คู่-คี่-คู่-คู่-คี่-คี่

คู่-คู่-คี่-คี่-คี่-คี่

คู่-คู่-คี่-คู่-คู่-คู่

คู่-คู่-คู่-คู่-คู่-คี่

11 ครั้ง

คี่-คี่-คู่-คู่-คู่-คี่

คี่-คู่-คี่-คี่-คี่-คี่

10 ครั้ง

คู่-คี่-คี่-คี่-คี่-คู่

คู่-คี่-คี่-คี่-คู่-คู่

คู่-คี่-คู่-คู่-คู่-คู่

9 ครั้ง

คี่-คู่-คู่-คี่-คู่-คู่

8 ครั้ง

คี่-คู่-คู่-คู่-คี่-คู่

คู่-คู่-คู่-คี่-คู่-คี่

6 ครั้ง

คู่-คู่-คี่-คี่-คี่-คู่

หมายเหตุ "เลขคู่ คือ เลข 0,2,4,6,8" | "เลขคี่ คือ เลข 1,3,5,7,9"


หวยย้อนหลังรางวัลใกล้เคียงรางวัลที่ 1 ตามรูปแบบการออกเลขสูง/เลขต่ำ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
32 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง-สูง-สูง

30 ครั้ง

สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง

28 ครั้ง

ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ

26 ครั้ง

ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ

24 ครั้ง

สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง

สูง-ต่ำ-สูง-สูง-สูง-สูง

สูง-สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

23 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ

ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ

สูง-สูง-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ

สูง-สูง-สูง-สูง-สูง-สูง

22 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง

สูง-สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง

21 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง-สูง

ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง

ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ

ต่ำ-สูง-สูง-สูง-สูง-สูง

20 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง

ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง-สูง-ต่ำ

สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง

สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ

สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ

19 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง

ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ

ต่ำ-สูง-สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ

สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ

สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-สูง

18 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ-สูง-สูง

สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง

17 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ

ต่ำ-สูง-สูง-สูง-สูง-ต่ำ

สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ

สูง-ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ

สูง-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ

16 ครั้ง

ต่ำ-สูง-สูง-สูง-ต่ำ-สูง

สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

15 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-สูง

ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง

ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง

สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ

สูง-ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ-สูง

14 ครั้ง

สูง-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง

สูง-สูง-ต่ำ-สูง-สูง-สูง

สูง-สูง-สูง-สูง-ต่ำ-สูง

13 ครั้ง

ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-สูง-สูง

สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง

สูง-สูง-สูง-สูง-สูง-ต่ำ

12 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง

ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง-สูง

สูง-ต่ำ-สูง-สูง-สูง-ต่ำ

สูง-สูง-สูง-ต่ำ-สูง-สูง

สูง-สูง-สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ

11 ครั้ง

ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง

สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง

สูง-สูง-ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ

10 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ

ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ-สูง

หมายเหตุ "เลขสูง คือ เลข 5,6,7,8,9" | "เลขต่ำ คือ เลข 0,1,2,3,4"


กราฟแสดงลักษณะการเรียงตัวเลขหวยของรางวัลใกล้เคียงรางวัลที่ 1

หมายเหตุ "ตัวเลขเรียงสูงขึ้น เช่น 1-4" "ตัวเลขเรียงต่ำลง เช่น 7-2" "ตัวเลขเรียงไปตัวเดิม เช่น 8-8"


หวยย้อนหลังรางวัลที่ 1 ตามการเรียงเลขหวยต่อกัน ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
81 ครั้ง

1->0

76 ครั้ง

0->5

4->3

5->6

74 ครั้ง

1->4

5->9

73 ครั้ง

8->1

72 ครั้ง

5->5

6->8

70 ครั้ง

1->1

69 ครั้ง

3->6

4->1

68 ครั้ง

1->3

66 ครั้ง

0->6

6->2

7->6

65 ครั้ง

3->4

5->1

5->4

64 ครั้ง

4->5

4->8

7->3

63 ครั้ง

1->2

1->5

3->7

3->8

6->5

9->3

62 ครั้ง

0->3

9->5

9->9

59 ครั้ง

0->7

7->0

9->1

58 ครั้ง

0->1

2->4

2->5

2->6

2->9

3->1

8->6

8->7

9->6

57 ครั้ง

0->0

5->2

5->3

56 ครั้ง

0->4

0->9

1->7

3->2

4->0

6->0

9->2

55 ครั้ง

2->0

2->1

7->2

54 ครั้ง

2->3

2->7

3->9

4->6

6->3

6->7

9->4

9->8

53 ครั้ง

0->2

1->6

3->5

6->4

6->9

7->8

8->0

8->5

52 ครั้ง

5->0

7->1

9->0

9->7

51 ครั้ง

4->7

5->8

6->1

7->5

8->4

50 ครั้ง

1->9

3->3

7->4

8->8

49 ครั้ง

4->4

6->6

7->7

48 ครั้ง

3->0

5->7

47 ครั้ง

1->8

46 ครั้ง

0->8

8->3

45 ครั้ง

8->2

44 ครั้ง

8->9

43 ครั้ง

4->9

42 ครั้ง

2->2

41 ครั้ง

4->2

40 ครั้ง

7->9

38 ครั้ง

2->8


กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวยรางวัลใกล้เคียงรางวัลที่ 1 (นับจากซ้ายมือ)


adsads
ads

ohuay

.com

สงวนลิขสิทธิ์ © 2567 | ohuay.com

สุ่มเลขหวย

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลทางสถิติผ่านทางผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยย้อนหลัง และไม่สามารถใช้ในการทำนายหวยในอนาคตได้