ads

ตรวจหวย รางวัลใกล้เคียงรางวัลที่ 1 สถิติหวย 100 งวดล่าสุด


กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวย (นับจากซ้ายมือ) รางวัลใกล้เคียงรางวัลที่ 1


หวยย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 1 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
30 ครั้ง

9

26 ครั้ง

3

5

24 ครั้ง

0

8

18 ครั้ง

1

14 ครั้ง

4

6

7

10 ครั้ง

2

หวยย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 2 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
30 ครั้ง

1

26 ครั้ง

7

24 ครั้ง

9

22 ครั้ง

4

20 ครั้ง

8

18 ครั้ง

3

16 ครั้ง

0

6

14 ครั้ง

2

5

หวยย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 3 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
30 ครั้ง

1

24 ครั้ง

0

7

22 ครั้ง

5

20 ครั้ง

4

9

18 ครั้ง

3

6

16 ครั้ง

2

8 ครั้ง

8

หวยย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 4 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
26 ครั้ง

5

22 ครั้ง

3

4

20 ครั้ง

0

6

7

18 ครั้ง

2

8

9

16 ครั้ง

1

หวยย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 5 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
31 ครั้ง

6

28 ครั้ง

0

25 ครั้ง

9

24 ครั้ง

2

20 ครั้ง

7

17 ครั้ง

3

16 ครั้ง

1

15 ครั้ง

8

13 ครั้ง

5

11 ครั้ง

4

หวยย้อนหลัง ที่ออกในตำแหน่งที่ 6 (จากซ้ายมือ) ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
30 ครั้ง

6

24 ครั้ง

8

21 ครั้ง

2

4

20 ครั้ง

7

19 ครั้ง

0

3

5

14 ครั้ง

9

13 ครั้ง

1

ads

สถิติหวย ตามรูปแบบการออกเลขคู่/เลขคี่ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
10 ครั้ง

คี่-คี่-คู่-คี่-คู่-คู่

8 ครั้ง

คี่-คู่-คี่-คู่-คู่-คู่

คู่-คี่-คี่-คู่-คี่-คู่

7 ครั้ง

คี่-คี่-คี่-คู่-คู่-คู่

คี่-คู่-คี่-คี่-คู่-คู่

คู่-คี่-คู่-คู่-คู่-คี่

คู่-คู่-คู่-คู่-คู่-คู่

6 ครั้ง

คี่-คี่-คู่-คู่-คี่-คู่

คี่-คี่-คู่-คู่-คู่-คู่

คี่-คู่-คู่-คี่-คู่-คี่

คู่-คี่-คี่-คี่-คี่-คี่

5 ครั้ง

คี่-คี่-คี่-คี่-คี่-คี่

คี่-คู่-คี่-คี่-คี่-คู่

คี่-คู่-คี่-คู่-คี่-คี่

คี่-คู่-คี่-คู่-คู่-คี่

คู่-คี่-คู่-คี่-คี่-คู่

4 ครั้ง

คี่-คี่-คี่-คี่-คี่-คู่

คี่-คี่-คี่-คู่-คี่-คี่

คี่-คี่-คู่-คี่-คี่-คู่

คี่-คู่-คี่-คี่-คี่-คี่

คี่-คู่-คี่-คู่-คี่-คู่

คี่-คู่-คู่-คี่-คี่-คี่

คี่-คู่-คู่-คู่-คู่-คี่

คู่-คี่-คี่-คี่-คู่-คี่

คู่-คี่-คี่-คู่-คี่-คี่

คู่-คี่-คี่-คู่-คู่-คี่

คู่-คี่-คี่-คู่-คู่-คู่

คู่-คี่-คู่-คี่-คี่-คี่

คู่-คู่-คี่-คี่-คู่-คู่

คู่-คู่-คี่-คู่-คี่-คู่

3 ครั้ง

คี่-คี่-คี่-คี่-คู่-คู่

คู่-คี่-คู่-คี่-คู่-คู่

คู่-คู่-คี่-คู่-คู่-คี่

คู่-คู่-คู่-คู่-คี่-คู่

2 ครั้ง

คี่-คี่-คี่-คี่-คู่-คี่

คี่-คี่-คู่-คี่-คู่-คี่

คี่-คี่-คู่-คู่-คี่-คี่

คี่-คู่-คี่-คี่-คู่-คี่

คี่-คู่-คู่-คี่-คี่-คู่

คี่-คู่-คู่-คี่-คู่-คู่

คู่-คี่-คี่-คี่-คี่-คู่

คู่-คี่-คี่-คี่-คู่-คู่

คู่-คี่-คู่-คี่-คู่-คี่

คู่-คู่-คี่-คี่-คู่-คี่

คู่-คู่-คู่-คี่-คี่-คู่

คู่-คู่-คู่-คี่-คู่-คู่

หมายเหตุ "เลขคู่ คือ เลข 0,2,4,6,8" | "เลขคี่ คือ เลข 1,3,5,7,9"


หวยย้อนหลังรางวัลใกล้เคียงรางวัลที่ 1 ตามรูปแบบการออกเลขสูง/เลขต่ำ ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
11 ครั้ง

สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง

9 ครั้ง

สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง

6 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ

สูง-ต่ำ-สูง-สูง-สูง-สูง

สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

5 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง-สูง-ต่ำ

ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ

ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง

ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ

ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ-สูง-สูง

สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ

สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง

สูง-สูง-ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ

สูง-สูง-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ

4 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง-สูง

ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-สูง

ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ

ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง

ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ

ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

ต่ำ-สูง-สูง-สูง-สูง-สูง

สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ

สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ

สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง

สูง-สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง

สูง-สูง-สูง-สูง-สูง-สูง

3 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ

ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง-สูง-สูง

สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง-สูง

สูง-ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ

สูง-ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ-สูง

สูง-สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง

สูง-สูง-สูง-ต่ำ-สูง-สูง

สูง-สูง-สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ

สูง-สูง-สูง-สูง-ต่ำ-สูง

2 ครั้ง

ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ-ต่ำ

ต่ำ-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง

ต่ำ-ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ-สูง

ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-สูง-สูง

ต่ำ-สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง

ต่ำ-สูง-สูง-สูง-ต่ำ-ต่ำ

ต่ำ-สูง-สูง-สูง-ต่ำ-สูง

ต่ำ-สูง-สูง-สูง-สูง-ต่ำ

สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-ต่ำ-สูง

สูง-ต่ำ-สูง-ต่ำ-สูง-สูง

สูง-ต่ำ-สูง-สูง-สูง-ต่ำ

หมายเหตุ "เลขสูง คือ เลข 5,6,7,8,9" | "เลขต่ำ คือ เลข 0,1,2,3,4"


กราฟแสดงลักษณะการเรียงตัวเลขหวยของรางวัลใกล้เคียงรางวัลที่ 1

หมายเหตุ "ตัวเลขเรียงสูงขึ้น เช่น 1-4" "ตัวเลขเรียงต่ำลง เช่น 7-2" "ตัวเลขเรียงไปตัวเดิม เช่น 8-8"


หวยย้อนหลังรางวัลที่ 1 ตามการเรียงเลขหวยต่อกัน ที่ออกซ้ำ

จำนวนครั้งตัวเลขหวยที่ออกซ้ำ
18 ครั้ง

1->0

17 ครั้ง

0->4

16 ครั้ง

9->7

15 ครั้ง

0->6

1->9

5->6

7->2

7->8

9->1

14 ครั้ง

1->7

2->5

3->7

5->1

5->8

7->0

8->1

8->6

9->2

13 ครั้ง

0->3

0->7

0->9

1->3

3->6

4->0

4->5

5->0

6->2

9->6

12 ครั้ง

0->5

1->2

2->9

5->9

6->9

7->3

9->4

9->9

11 ครั้ง

3->1

3->5

3->9

4->3

4->6

6->5

8->4

10 ครั้ง

0->1

1->8

3->4

4->1

6->0

6->1

6->4

6->7

7->1

7->6

8->0

8->7

9->0

9->3

9 ครั้ง

1->5

2->3

3->8

4->7

5->7

6->6

7->4

7->5

9->8

8 ครั้ง

0->2

1->6

2->4

2->7

3->3

4->4

5->2

6->8

7 ครั้ง

2->2

2->6

3->0

3->2

7->7

8->3

8->9

6 ครั้ง

0->0

1->4

2->0

2->1

5->5

6->3

9->5

5 ครั้ง

0->8

1->1

2->8

4->2

4->8

5->3

5->4

8->8

4 ครั้ง

4->9

8->2

3 ครั้ง

7->9

8->5


กราฟแสดงตำแหน่งเลขหวยรางวัลใกล้เคียงรางวัลที่ 1 (นับจากซ้ายมือ)


adsads
ads

ohuay

.com

สงวนลิขสิทธิ์ © 2566 | ohuay.com

สุ่มเลขหวย

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลทางสถิติผ่านทางผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยย้อนหลัง และไม่สามารถใช้ในการทำนายหวยในอนาคตได้